Zasady i warunki

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

1. Zrozumienie niniejszych Warunków użytkowania

1.1 Niektóre słowa i wyrażenia użyte w niniejszych Warunkach użytkowania mają określone znaczenie (są one znane jako „zdefiniowane terminy”). Możesz zidentyfikować te zdefiniowane terminy, ponieważ zaczynają się od wielkich liter (nawet jeśli nie znajdują się na początku zdania). W przypadku użycia zdefiniowanego terminu, ma on znaczenie nadane mu w sekcji niniejszych Warunków użytkowania, w której został zdefiniowany (znaczenia te można znaleźć, patrząc na zdanie, w którym zdefiniowany termin jest umieszczony w nawiasach i znakach mowy).

1.2 Kiedy odnosimy się do „my”, „nas” lub „nasz”, mamy na myśli Swiss Health & bioBeauty AG. Kiedy odnosimy się do „Ty” lub „Twoje”, mamy na myśli Ciebie, osobę uzyskującą dostęp do naszej Witryny lub korzystającą z niej.

2. Nasza strona internetowa

2.1 Nasza strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie. Nie gwarantujemy, że nasza Witryna lub jakiekolwiek treści na niej zawarte będą zawsze dostępne lub nieprzerwane. Dostęp do naszej Witryny jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub dowolną część naszej Witryny bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Możemy aktualizować Witrynę i/lub zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie.

2.2 Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej Witryny. Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków użytkowania i ich przestrzegania.

2.3 NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA INTERNETOWA LUB JAKIEKOLWIEK TREŚCI NA NINIEJSZEJ STRONIE BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ. DOKŁADAMY ROZSĄDNYCH WYSIŁKÓW, ABY ZAWIERAĆ WYŁĄCZNIE DOKŁADNE I AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ; JEDNAK NIE UDZIELAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH TAKICH INFORMACJI.

2.4 Witryna i zawarte na niej treści są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i rozrywkowych. Nie mają one stanowić porady (medycznej lub innej), na której powinieneś polegać. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie zawartości naszej Witryny.

3. Twoje konto i hasło

3.1 Jeśli zarejestrujesz się u nas, zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail i hasła w ramach naszych procedur bezpieczeństwa. Musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać żadnej stronie trzeciej.

3.2 Mamy prawo do zablokowania wszelkich kont i/lub haseł w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

4. Nasze prawa

4.1 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Witryny i jej zawartości, nazwy i znaku Swiss Health & bioBeauty AG, NIANCE oraz nazw produktów, obrazów i opakowań Swiss Health & bioBeauty AG, NIANCE. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

4.2 Użytkownikowi nie przyznaje się żadnego prawa do używania i nie wolno mu używać żadnego z naszych praw własności intelektualnej innych niż określone w niniejszych Warunkach użytkowania. Nie wolno wykorzystywać naszej Witryny (lub jakiejkolwiek jej części lub jej zawartości) w celach komercyjnych; jednak możesz pobierać materiały z Witryny wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.

4.3 Żadna część Witryny, w tym między innymi tekst, projekty, grafika, zdjęcia i obrazy w niej zawarte, nie może być kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, przesyłana, ponownie publikowana, modyfikowana, przesyłana lub rozpowszechniana ani w inny sposób wykorzystywana w jakichkolwiek sposób w jakimkolwiek celu nieosobowym, publicznym lub komercyjnym bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

4.4 Wszelkie komunikaty lub materiały, które wysyłasz do nas za pośrednictwem Witryny pocztą elektroniczną lub innymi środkami, będą traktowane jako niezastrzeżone i niepoufne (inne niż komunikaty dotyczące Twojego zamówienia, jeśli korzystasz z Witryny w celu zakupu Swiss Health & bioBeauty AG produkty od nas). Możemy publikować, wyświetlać, publikować, rozpowszechniać i w inny sposób wykorzystywać wszelkie pomysły, sugestie, koncepcje, projekty, know-how i inne informacje zawarte w takich komunikatach lub materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w zakresie opracowywania, produkcji, reklama i marketing nas i naszych produktów.

5. Nasza odpowiedzialność

5.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:

5.1.1 śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

5.1.2 oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; oraz

5.1.3 wszelkie sprawy, w odniesieniu do których wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności byłoby dla nas niezgodne z prawem.

5.2 STRONA INTERNETOWA JEST UDOSTĘPNIANA „TAK JAK JEST” I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYKLUCZAMY WSZELKIE WARUNKI, GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB WSZELKICH TREŚCI NA NIEJ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH.

5.3 NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEGO UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, CZY Z UMOWY, CZYN CZYNOWYCH (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z:

5.3.1 KORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ; LUB

5.3.2 KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI WYŚWIETLANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB POLEGANIE NA NIEJ.

5.4 JEŚLI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM BIZNESOWYM, PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA:

5.4.1 UTRATA ZYSKÓW, SPRZEDAŻY, DZIAŁALNOŚCI LUB PRZYCHODÓW;

5.4.2 PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI;

5.4.3 UTRATA OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI;

5.4.4 UTRATA SZANS BIZNESOWYCH, DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI; LUB

5.4.5 WSZELKIE POŚREDNIE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY.

5.5 JEŚLI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM KONSUMENTA, PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE NASZA STRONA INTERNETOWA DOSTARCZAMY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I PRYWATNEGO. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE KORZYSTAĆ Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ W JAKICHKOLWIEK CELACH KOMERCYJNYCH LUB BIZNESOWYCH I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ BIZNESU, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH.

5.6 NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA SPOWODOWANE PRZEZ WIRUSA, ATAKI ROZPROSZONEJ ODMIANY SERWISU LUB INNE SZKODLIWE MATERIAŁY TECHNOLOGICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE WŁASNE MATERIAŁY Z UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ LUB DO POBRANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA NINIEJSZEJ STRONIE LUB NA DOWOLNEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ Z NIĄ POŁĄCZONEJ.

5.7 NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI STRON INTERNETOWYCH PODŁĄCZONYCH NA NASZEJ STRONIE. TAKIE LINKI NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE JAKO POTWIERDZENIE PRZEZ NAS TYCH STRON INTERNETOWYCH Z LINKAMI. NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYWANIA ICH.

5.8 Różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności powstałej w wyniku sprzedaży przez nas Państwu produktów Swiss Health & bioBeauty AG. Są one określone w naszych Warunkach sprzedaży.

6. Wirusy

6.1 Nie gwarantujemy, że nasza Witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Witryny i zalecamy korzystanie z własnego oprogramowania antywirusowego.

6.2 Nie wolno nadużywać naszej Witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą Witryną. Nie wolno atakować naszej Witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełnisz przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie.

7. Kupowanie produktów Swiss Health & bioBeauty AG

Jeśli korzystasz z Witryny, aby kupować od nas produkty, nasze Warunki sprzedaży będą miały zastosowanie do Twojego zakupu. Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszymi Warunkami sprzedaży, ponieważ zawierają one ważne informacje i warunki. Jeśli nie akceptujesz naszych Warunków sprzedaży, nie możesz kupować od nas produktów za pośrednictwem Witryny.

8. Twoje dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności (dostępną pod adresem Polityka prywatności). Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje i warunki, które mają zastosowanie do Ciebie.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu szwajcarskiemu. Ty i oboje zgadzamy się, że sądy w Zurychu w Szwajcarii będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów.

10. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Witryny lub niniejszych Warunków użytkowania prosimy o kontakt za pomocą formularza na stronie Kontakt w naszej Witrynie (dostępnej pod adresem Skontaktuj się z nami), a nasz zespół obsługi klienta z przyjemnością Ci pomoże.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja warunków użytkowania 18.12.2019

 

Swiss Health & bioBeauty AG

Biuro: Zürichstrasse 80, CH – 8700 Küsnacht (ZH), Szwajcaria